SKARGA ADMINISTRACYJNA

Skarga administracyjna. Skargę wnosi się na piśmie za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi - w terminie 30 dni od dnia doręczenia skargi. Organ, którego dotyczy skarga, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.

 

Skarga to indywidualny akt administracyjny wydawany w postępowaniu administracyjnym, rozstrzygający sprawę co do istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończący postępowanie w danej instancji.

 

Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Na decyzje administracyjne kończą postępowania, np. w takich sprawach, jak: pozwolenie na budowę, sprawy podatkowe, kary administracyjne, itp. stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia organu przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Kancelaria Katowice Sosnowiec Chorzów Bytom Siemianowice Śl skarga-administracyjna| decyzja-administracyjna| odwołanie-od-decyzji| skarga-do-sądu-administracyjnego| prawo-administracyjne