Prawo autorskie dzielimy na prawa osobiste. które są niezbywalne i nieograniczone w czasie oraz prawa majątkowe, które są zbywalne i ograniczone w czasie (do 70 lat po śmierci autora).

 

W odróżnieniu od innych praw reguluje praktycznie całość relacji komunikacyjnych między ludźmi. Każdy e-mail, rozmowa telefoniczna, czat, wpis na stronie internetowej regulowany jest prawem autorskim.

 

Utwór to podstawowe pojęcie prawa autorskiego. Utwór moze być wyrażony słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe). Ochronie prawa autorskiego podlegają tylko indywidualne dzieła. Nie podlegają natomiast ochronie niezrealizowane pomysły. 

 

Prawo autorskie - ochrona dóbr osobistych. Kancelaria specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawie autorskim oraz ochronie dóbr osobistych. Kancelaria reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach  dotyczących rejestracji znaków 

towarowych, a także chroni swoich klientów przed ich bezprawnym wykorzystaniem wytaczając spory przed wszystkimi sądami administracyjnymi, cywilnymi i karnymi. 

 
kancelaria-patentowa-katowice|kancelaria-prawo-autorskie-katowice|